Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Stribos
BIG-registraties: 64048697116
Overige kwalificaties: 49048697125
Basisopleiding: Orthopedagogiek
Persoonlijk e-mailadres: fritsstribos@gmail.com
AGB-code persoonlijk: 94002881

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk Stribos
E-mailadres: info@praktijkstribos.nl
KvK nummer: 71648127
Website: www.praktijkstribos.nl
AGB-code praktijk: 94064013

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de gespecialiseerde-ggz

2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, met name autismespectrumstoornissen.

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw

patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
De praktijk richt zich uitsluitend op volwassenen met (een vermoeden van) een
autismespectrumstoornis. Partners, familie of belangrijke anderen worden in de diagnostiek en de
behandeling betrokken. De behandeling wordt uitgevoerd door één of (meestal) meer personen
omdat de aard van de problematiek vaak vraagt om meer disciplines.
De behandeling kan zijn : individueel, partnerrelatietherapie, groepstherapie. Ambulante begeleiding
is vaak onderdeel van behandeling.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Stribos Frits
BIG-registratienummer: 64048697116

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Stribos Frits
BIG-registratienummer: 64048697116

Medebehandelaar 1
Naam: Bertina Gaasbeek, psychiater
BIG-registratienummer: 39065479301
Specifieke deskundigheid: Ouderenpsychiatrie, EMDR.

Medebehandelaar 2
Naam: René Blokhuis, maatschappelijk werkende, ambulant begeleider
Specifieke deskundigheid: Autisme

Medebehandelaar 3
Naam: Theo van Zadelhoff, beeldend therapeut
AGB-code: 90102551
Specifieke deskundigheid: Autisme

Medebehandelaar 4
Naam: Mandy Jans, maatschappelijk werkende, ambulant begeleider

Medebehandelaar 5
Naam: Evert Draaijer, psychomotoor therapeut

Medebehandelaar 6
Naam: Carlijn Wissink, psychomotoor therapeut

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
1. Psychiater
2. Vaktherapeut Beeldend (CT)
3. Ambulant begeleider
4. Psychomotoor therapeut

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Peter Honnef psychotherapeut (BIG 69911976416 en 49911976425)
Bertina Gaasbeek psychiater (BIG 39065479301)
Rene Blokhuis (leraar, maatschappelijk werker, coach, neurofeedback)
Wilfred de Boer huisarts (BIG 39047949701)
Ellen Kerkhof huisarts (BIG 69043257701)
Sabine Teunissen psychotherapeut/klinisch psycholoog (BIG 39047962025 en 59047962016)
Nancy Meesters GZ-psycholoog (BIG 99062397025)
Thijs Middelhuis (psycholoog NIP)
Theo van Zadelhoff (beeldend therapeut)
Tanja de Jong psychotherapeut (BIG 19049661016)
Nathalie Liebrand GZ-psycholoog (BIG 79923133525)
Gerdi Tuender psychodramatherapeut
Hannelore Spitz psychotherapeut/klinisch psycholoog (BIG 79046414316 en 59046414325)
En meer…

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Psychiatrische medicatie
Organisatie van het leven of belangrijke delen daarvan: ambulante behandeling/begeleiding.
Uitgebreide psychodiagnostiek
Consultatie
Ondersteunende vaktherapie
Intervisie

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Huisartsen(post), eerste hulp en ggz-crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: In mijn praktijk (>30 jaar) nog geen crisis meegemaakt.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Peter Honnef
Tanja de Jong
Nathalie Liebrand
Bertina Gaasbeek
René Blokhuis
Theo van Zadelhoff
Evert Draaijer
Carlijn Wissink.

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Van multidisciplinaire behandeling.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

https://www.praktijkstribos.nl/kosten-en-vergoeding/

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
www.praktijkstribos.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
Link naar website:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregelingvolwassenen/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
J.P. Honnef
Tanja de Jong
Bertina Gaasbeek

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

De praktijk hanteert geen wachttijden voor intake en behandeling.

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
De secretaresse ontvangt de telefonische of online aanmelding. De regiebehandelaar doet de intake.
De communicatie met de patiënt over de aanmelding verloopt via de secretaresse.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Ik evalueer de behandeling periodiek met de patiënt en indien nodig (met toestemming van de
patiënt) met diens naasten.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgangsbespreking, behandelplan, zorgvraagtypering en evaluatie.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Drie tot zes maanden.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Door tussentijdse evaluatie en een eindgesprek.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Frits Stribos
Plaats: Tubbergen
Datum: 03-03-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Wilt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden door het formulier op onze aanmeldpagina in te vullen, of via de secretaresse Mw. Barelds.
+
Praktijk Stribos werkt samen met: