Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Stribos
BIG-registraties: 64048697116
Overige kwalificaties: 49048697125
Basisopleiding: Orthopedagogiek
AGB-code persoonlijk: 94002881

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Praktijk Stribos
E-mailadres: fritsstribos@gmail.com
KvK nummer: 71648127
Website: www.praktijkstribos.nl
AGB-code praktijk: 94064013

 1. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

 1. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Autisme en comorbiditeit.
Klachten: stemming, oververmoeidheid, adhd, dwangklachten, relatieproblemen, vastlopen op diverse levensgebieden, angst.

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Frits Stribos
BIG-registratienummer: 64048697116

Medewerker 2

Naam: Frits Stribos
BIG-registratienummer: 49048697125

 1. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: Diverse zzp-ers en organisaties voor gespecialiseerde ambulante begeleiding.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Peter Honnef (BIG 69911976416 en 49911976425)
Roelant ten Kate (BIG 29021966701 en 1902196676)
Rene Blokhuis
Marinus Wessels
Wilfred de Boer (BIG 39047949701)
Sabine Teunissen (BIG 39047962025)
Herman Strijker
Angelique van der Stap (BIG 59059277825)
Nancy Meesters (BIG 99062397025)
En meer…

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Medicatie
Organisatie van het leven of belangrijke delen daarvan: begeleiding.
Uitgebreide psychodiagnostiek
Consultatie
Ondersteunende vaktherapie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Huisartsen(post), eerste hulp en ggz-crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: In mijn praktijk (30 jaar) geen crisis meegemaakt.

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: https://www.praktijkstribos.nl/kosten-en-vergoeding/

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie

Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.praktijkstribos.nl

 1. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten:

Link naar website:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
LVVP

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Link naar website:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
J.P. Honnef

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

 1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
 2. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.praktijkstribos.nl/aanmelden/

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De secretaresse ontvangt de telefonische of online aanmelding. De enige behandelaar doet de intake. De communicatie met de patiënt verloopt via de secretaresse.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

 1. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Frits Stribos

Generalistische basis ggz:
Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie       Omschrijving
9402                      Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Er zijn geen anderen in mijn praktijk betrokkenen bij het diagnostisch proces; wel verwijs ik voor uitgebreide diagnostiek naar collega Honnef te Oldenzaal.

 1. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Frits Stribos

Generalistische basis ggz:
Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie       Omschrijving
9402                      Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Frits Stribos

Generalistische basis ggz:
Geen

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie       Omschrijving
9402                      Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik evalueer de behandeling elke drie maanden met de patiënt indien nodig (met toestemming van de patiënt) met diens naasten.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgangsbespreking behandelplan en evaluatie.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
N.v.t.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Drie maanden.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Door een eindgesprek.

 1. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

 1. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Frits Stribos
Plaats: Tubbergen
Datum: 11-06-2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Wilt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden door het formulier op onze aanmeldpagina in te vullen, of via de secretaresse Mw. Barelds.
+
Praktijk Stribos werkt samen met: